Steun ons en help Nederland vooruit

Onze standpunten

D66 westervoort

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen van 2014

 

Westervoortgang

Wij zijn

 • redelijke mensen met een pragmatische instelling
 • democratisch en liberaal en sociaal

 

Wij staan voor

 • de eigen kracht van mensen
 • het denken en handelen over grenzen
 • het belonen van prestaties en delen van de welvaart
 • een duurzame en harmonische samenleving
 • het koesteren van grondrechten en gedeelde waarden

 

Wij willen

 • ons inzetten voor alle Westervoorters!
 • iedereen een stem geven bij belangrijke onderwerpen die ons dorp raken.

 

Dialoog, samenleving

Westervoorters hebben de kracht om mede vorm te geven aan hun woon- en leefomgeving. Inwoners hebben hierover ideeën, meningen en gedachten. D66 wil dat de gemeente hen serieus neemt en naar ze luistert. Wijkraden, verenigingen en maatschappelijk organisaties spelen hierbij ook een rol.

D66 wil dat de gemeente de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burgers stimuleert met een goede informatie-infrastructuur zoals de website van de gemeente, mededelingen in de Westervoort Post en de openbare bibliotheek. In de gevallen dat mensen de zelfredzaamheid echt niet kunnen opbrengen, vindt D66, dat de gemeente voor een vangnet moet zorgen.

De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de invulling van beleid dat de provincie en rijk ons oplegt. D66 wil dat de gemeente gebruik maakt van de beleidsruimte die beschikbaar is.

 

Duurzame ontwikkeling

Voor D66 is duurzaamheid een vast bestanddeel van het gemeentebeleid. De wereld en de burgers van Westervoort moeten ook na de raadsperiode van 2014-2018 in een leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. D66 wil dat Westervoort met een open houding en een kritische blik nieuwe ontwikkelingen bekijkt alvorens een oordeel te vellen.

 

Over onze grenzen

D66 vindt dat regionale samenwerking de Westervoortse gemeenschap versterkt. Daarom werkt de gemeente Westervoort in de zienswijze van D66 samen met de andere gemeentes in de Liemers. De uiteindelijke vorm van samenwerking moet passen bij Westervoort.

D66 heeft oog voor de menselijke maat.

 

Toekomstvisie

D66 wil een visie op de toekomst voor Westervoort daarbij rekening houdend met

 • de leeftijdsopbouw van de gemeenschap met de toenemende vergrijzing (zoals kinderopvang, scholen, jongeren, ouderenzorg),
 • de economische kansen en mogelijkheden (werkgelegenheid dichtbij huis, versterking bestaande bedrijven en bedrijventerreinen, nieuwe ontwikkelingen),
 • de culturele, recreatieve en sportieve behoeftes.

D66 kijkt met de blik vooruit naar de toekomst van Westervoort. Initiatieven uit de dorpsgemeenschap liggen klaar (zie de Voortgroep, zie WIM = Westervoort is mooi).

Het aantal leerlingen van de basisscholen daalt. De gemeente moet een visie ontwikkelen op het aantal benodigde basisscholen en op een andere functie van de leeg komende lokalen.

Nieuwe inzichten moeten leiden tot nieuw beleid.

 

Zorg voor elkaar

De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van

 • de Jeugdzorg
 • AWBZ verzorging
 • Participatiewet

D66 wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die in de participatiesamenleving moeilijk op zelfstandige wijze of met hulp van hun familiale en sociale omgeving deel kunnen nemen aan de samenleving (opvang, begeleiding). In deze gevallen moet de gemeente voor een vangnet zorgen.

D66 vindt dat de Participatiewet kansen biedt voor de rol van Presikhaaf Bedrijven.

 

Bouwen en wonen

Westervoort is nooit af. Daarom moeten we voortgaan in de ontwikkeling van ons dorp, waarbij er meer aandacht moet zijn voor de unieke ligging aan de twee rivieren: fiets en wandelroutes, een kunstroute langs onze monumenten. Maar ook de uitvoering van het masterplan van Westervoort-Noord en de functie van “de bult van Putman” daarin.

Huisvesting van jongeren vergt de volle aandacht van de gemeente, zodat zij in Westervoort kunnen blijven wonen. Dat geldt ook voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door slopen en vervangen. D66 wil daarmee bereiken dat Westervoort (weer) een gezonde leefomgeving krijgt.

De ontwikkeling van de omgeving van het treinstation met woningen en winkels is na de opening van het station en de economische crisis op een laag pitje komen staan. Wij pleiten ervoor om nu al plannen te maken voor de versterking van de “spoorzone”, die dan bij een gunstiger tij kunnen worden uitgevoerd.

Bedrijfsgebouwen komen leeg te staan. Om verloedering van leegstaande panden tegen te gaan, wil D66 dat de gemeente flexibel omgaat met de bepalingen met betrekking tot de bestemming daarvan en initiatieven voor een andere bestemming stimuleert.

De gemeente moet ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Een veilig dorp

Een primaire taak van de overheid is het bevorderen van de veiligheid van de inwoners. Daarbij hoort natuurlijk een betere bereikbaarheid van de politie.

Het gevoel van veiligheid is gebaat bij een schone buurt. Daarom is meer aandacht nodig voor een schone woonomgeving.

En wat het verkeer betreft: veilige oversteekplaatsen voor fietsers, vooral bij het station, waar nu een chaotische situatie is ontstaan.

Ook moet er, vindt D66, een inventarisatie van de verkeersproblemen in de wijken komen, waartoe de wijkraden het initiatief kunnen nemen.

 

Bereikbare voorzieningen

D66 is blij met het station. Wij pleiten ervoor na te gaan hoe de bewoners van de verder weg gelegen wijken het station en het centrum De Wijborgh beter per bus kunnen bereiken.

Wij hebben ons in 2013 sterk gemaakt voor de openstelling van winkels op zondag en zullen dat ook in de nieuwe raadsperiode doen. Uit een petitie blijkt dat er een groot draagvlak is voor de zondagopenstelling.

 

Minder geld, meer initiatief

Bezuinigingen zijn nu eenmaal noodzakelijk in deze tijd, maar we vinden dat de gemeente erop moet letten, dat die niet al te gemakkelijk bij de burgers terecht komen. Ook wil D66 dat de gemeente de budgetten voor sport en cultuur zo veel mogelijk ontziet.

 

Economie en vrije tijd

Werk, inkomen en economie zijn voor D66 belangrijk programmapunten.

Juist in deze tijd is het van belang dat mensen aan het werk blijven of weer komen. D66 wil daarom investeren in het lokale bedrijfsterrein en de bedrijventerreinen langs de A12. We willen samen met Lindus, de roc’s en hbo-opleidingen ervoor zorgen dat het aantrekkelijke vestigingsplaatsen worden voor nieuwe bedrijven. Het doel is: meer mensen aan het werk en minder uitgaven voor werkloosheid.

Daarnaast wil D66 samen met de andere Liemerse gemeenten het toerisme in Westervoort stimuleren. We wonen in een waterrijke omgeving, met uitgebreide uiterwaarden met allerlei mogelijkheden. Deze omgeving moeten we beter benutten. Denk bijvoorbeeld aan aanlegsteigers, het open stellen van “de bult van Putman”, horecagelegenheden langs de fietsroute.

 

Tot slot

Staat u achter onze ideeën en wensen voor Westervoort? Geef uw stem dan aan: Monique Abbink, Linda van Minnen, Habib Georges, Hans Sluiter, Henk Sanders, Hennie Stempher, Sandra Hullekes, Hans Janssens, Herman Veraart, of Hans Lamers.

Veel stemmen op ons geven D66 een krachtiger stem in de gemeenteraad.

 

D66 denkt. Vooruit.

www.d66.nl/

Laatst gewijzigd op 22 november 2018