Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Iedereen hoort erbij

Zoals al gezegd, is D66 voorstander van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van onze inwoners. Maar niet iedereen is altijd in de omstandigheid dat dat op eigen kracht lukt. In die situaties moet de gemeente bijspringen. En dat kan op vele manieren, hulp verlenen bij ziekte en schulden, vergroten van kans op arbeid door bijvoorbeeld het Deltahuis, het meer betrekken van burgers bij gemeentelijke besluiten (participatie), hulp bij verkrijgen van subsidie of ondersteuning bij het lidmaatschap van een vereniging etc. • De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet (vroeger de Wet Werk en Bijstand), de jeugdzorg en de WMO. Deze nieuwe werkwijzen zijn redelijk goed doorgevoerd in Westervoort; over het Goed voor Elkaar Team (GvET) is men zeer tevreden. Ook is goed samengewerkt met de Regionale Sociale Dienst (RSD). • Westervoort was “een trieste koploper” (citaat uit de Gelderlander 2015) op het gebied van cliënten met een uitkering WW en WWB. Op initiatief van D66 stelde de Raad extra budget beschikbaar voor het Deltahuis in de voormalige school aan de Uitterweert. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We willen op die weg doorgaan. In nauwe samenwerking met de RSD werden veel mensen geholpen om werk te vinden en doet Westervoort het nu beter dan gemeenten elders. • Voor honderd Westervoorters die werkten bij Presikhaaf Bedrijven (de voormalig sociale werkplaats), is een arbeidsplaats gevonden bij Scalabor, het werkbedrijf van Arnhem. Hiermee is tevens een eind gekomen aan jaren van financiële tegenvallers en (bestuurlijke) onzekerheid bij Presikhaaf. • Uiteraard heeft Westervoort ook een taak in de opvang van vluchtelingen/statushouders. Wij houden ons aan de afspraken die hierover gemaakt zijn en heten de nieuwkomers hartelijk welkom en zorgen ervoor dat ze zich snel thuis voelen in Westervoort.

D66 wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die in de participatiesamenleving moeilijk op zelfstandige wijze of met hulp van hun familiale en sociale omgeving deel kunnen nemen aan de samenleving (opvang, begeleiding)