Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder D66

De Wethouder van D66 is Hans Sluiter.
Wie is Hans Sluiter.
Hans is 55 jr, vader van 4 zoons + 1 zoon en 1 dochter van partner.

Opleiding:
Bedrijfsjurist

Huidige portefeuille als wethouder

  • Economische Zaken
  • Ondernemersbeleid
  • Werkgelegenheid
  • Participatiewet
  • Openbare Ruimte
  • Derde locoburgemeester
  • Waarnemer portefeuille van wethouder Breunissen

Daarnaast eigenaar van familiebedrijf, produceert metalen roosters en plankdragers

Bestuurservaring:
Diverse bestuursfuncties metaalunie, amateurvoetbal, kerk, ontslag commissie UWV.
Hobby’s: diverse maatschappelijke nevenfuncties, interesse in cultuur, geschiedenis, (rechts)wetenschap, klussen, sport/voetbal(passief), auto’s.

Wat:
Als D66’er ben ik
Democraat: luister naar burgers, houd algemeen belang in het oog.
Sociaal: zorg voor inkomen en goede leefomstandigheden.
Liberaal: geef mensen de vrijheid te worden wat ze zijn maar ondersteun wanneer nodig.

Waar:
geboren te Arnhem, kinderen groot geworden in Groessen, sinds 2007 woonachtig in Westervoort, werkt in Westervoort en Velp.

Hoe:
Bij beslissingen over samenwerking, fusie, herindeling van Westervoort met Liemerse gemeenten maar ook bij weekend opening winkels de belangen van de Westervoortse burgers bewaken. Een sociaal vangnet indien mensen ondersteuning nodig hebben op gebied van financiën of zorg. Mensen moeten prettig wonen in Westervoort, stimuleren van werk en bedrijvigheid. Mensen de ruimte en vrijheid geven hun leven naar eigen idee in te richten zonder de vrijheid van anderen te beperken of het algemeen belang te schaden.

Waarom:
Ik ben geïnteresseerd in mensen, maatschappij, samenleving en bestuur en heb vanuit werk en maatschappelijke nevenfuncties een brede ervaring. Dit alles met een oog voor de menselijke maat en een “hands on” benadering. De gemeentepolitiek is concreet en geeft de gelegenheid te focussen op wat voor de burgers in de gemeente belangrijk is, minder gehinderd door grote politiek-ideologische doelen.

Ik ben een doener, met voldoende ervaring in bestuurlijke processen om te begrijpen dat bestuurs daden draagvlak nodig hebben onder burgers, bestuur en op ambtelijk niveau. Hiervoor zijn beleids- en bureaucratische processen onvermijdelijk. Deze mogen echter nooit een doel op zich zijn.
Democratie.
Als jurist vindt ik bewaken van democratische processen belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat de burger niet het gevoel heeft dat hij of zij maar 1x per 4jaar wat te zeggen heeft. Waarborg dat in de dagelijkse praktijk van het gemeentebestuur voortdurend het belang van de Westervoortse burger in het oog wordt gehouden: Oog voor de menselijke maat.
Bij een mogelijke fusie van Westervoort met Liemerse gemeenten zal zowel bij de keuze van fuseren als ook bij de keuze van de schaalgrootte dit punt beslissend moeten zijn.
D66 heeft ook goed geluisterd naar het grote aantal burgers dat een petitie ondertekende voor openstelling van de supermarkten op zondag. Wij hebben dit punt opnieuw op de agenda van de Raad gezet, maar D66 is als enige partij voor de mogelijkheid van openstelling winkels op zondag.
Dit is een goed voorbeeld hoe D66 democratie in de praktijk brengt.
Sociaal:
Zorg voor voldoende inkomen en een goede prettige woonomgeving. Er moet op gemeentelijk niveau een goed vangnet zijn voor mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Vooral in deze tijd van economische crisis, bezuinigingen vanuit Den Haag en decentralisaties in de zorg waarbij veel zorgtaken bij de gemeenten worden gelegd. Mensen mogen er niet “doorheen zakken”.
De leefomgeving moet schoon en veilig zijn. Belangrijk is dat mensen vanuit hun eigen mogelijkheden hieraan bijdragen en zorgen voor zichzelf, voor familie en buurt. Het oude Liemerse begrip “Naoberschap” verdient een herwaardering.
Het stimuleren van bedrijvigheid schept banen, inkomen en vergroot de inkomsten voor de gemeente. Hier moet de gemeente veel actiever zijn. Op bedrijventerreinen in Westervoort is veel leegstand: er moet een visie en een plan komen om dit probleem aan te pakken. Het industrieterrein moet een activiteitenterrein worden. Ook wat de winkel tijden betreft moet de gemeente met de tijdgeest mee bewegen en kansen benutten samenhangend met de behoeften van deze (internet)tijd: de sociale functie van winkelen, het scheppen van een ontmoetingsplaats voor mensen.
Liberaal.
Geef mensen de vrijheid te worden wie ze zijn. Deze vrijheid mag nooit de vrijheid van anderen (teveel) beperken. Houd altijd het belang van anderen en het algemeen belang in het oog. Zorg voor een vangnet voor mensen die door ziekte, ouderdom, financiële problemen niet voor zich zelf kunnen zorgen. Mensen moeten altijd op buurt, familie, thuis- of mantelzorg of gemeentelijke sociale instanties kunnen terugvallen.

D66 : Wij Doen Wat U Denkt !

Laatst gewijzigd op 17 februari 2018