Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

Klein MAAR FIJN

Gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Westervoort is een kleine gemeente waar het fijn wonen is. Het gaat goed met Westervoort. Westervoorters zijn initiatierijk, actief en creatief. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. D66 vindt dat de gemeente er is om de inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het uitvoeren van initiatieven. Als dit met eigen kracht niet lukt, is de gemeente er voor een steuntje in de rug. Met elkaar krijgen we het voor elkaar

“Ik ben blij met het programma, dat we met een groot deel van de D66 leden hebben gemaakt.

 

De belangrijkste thema’s zijn:

Goed wonen

Goed werk

Goed klimaat.

 

Klein MAAR FIJN    

Westervoort is met 726 ha in oppervlak de kleinste gemeente van Nederland.

Maar het is er fijn wonen, het gaat goed met Westervoort. Er is op initiatief van D66 afgelopen tijd veel bereikt, denk aan de openingstijden van winkels op zondag, de vernieuwing van het Ambacht , de duurzaamheidslening voor zonnepanelen – samen met GL en PvdA – en het Deltahuis voor hulp aan werkzoekenden. Dit laatste heeft onder andere geleid tot de grootste daling van uitkeringsgerechtigden in de regio. Toch zijn er altijd nog zaken te verbeteren.

Samen oplossen

De afgelopen periode heeft laten zien dat inwoners van Westervoort in staat zijn om zelf dingen op te pakken en te verbeteren. Veel Westervoorters zijn initiatiefrijk, actief en creatief. Vaak samen met de gemeente of maatschappelijke organisaties worden oplossingen bedacht of kansen gepakt. Het zelf-oplossend vermogen in Westervoort is nogal groot. Dit is de kracht van een kleine gemeenschap.

Eigen kracht

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. De overheid is er om dat te stimuleren en te ondersteunen. Er kan veel overgelaten worden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Overigens moet de (gemeentelijke) overheid soms wel degelijk het initiatief nemen en krachtig optreden. Dit geldt bijvoorbeeld op het gebied van handhaving (van de geldende regels). Dat kan vaak met een begripvolle houding en een luisterend oor.

Schaalvoordeel

Vaak wordt ons voorgespiegeld dat er voordeel is te behalen als je zaken groot aanpakt. Samenvoegingen, fusies en de vorming van grote organisaties zijn aan de orde van de dag. Maar in Westervoort laten we zien dat het juist een voordeel kan zijn als je klein bent. Korte lijnen, mensen die elkaar kennen, saamhorigheid. Zo zijn wij in staat voor elkaar te zorgen. En daar waar het echt nodig is, kunnen we met behoud van voldoende zeggenschap samenwerken met andere gemeenten, zoals bij de uitvoering van het sociale beleid en de gezamenlijke inkoop met de Liemerse gemeenten.

Trots

Westervoorters zijn over het algemeen positief en trots op hun dorp: ons “Westervoortgevuul”. Toch maken veel mensen zich ook zorgen om hun toekomst. Er zijn partijen die inspelen op deze gevoelens van onrust en mensen angst aanpraten, om zo hun rechts populistische ideeën te verspreiden. D66 is niet bang en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn positief, staan open voor nieuwe plannen en zien dat er veel talent is om kansen te grijpen.

Wensen en ideeën

Ook D66 Westervoort heeft wel degelijk wensen en ideeën. Verderop in dit programma vindt u een overzicht. Maar op de eerste plaats willen wij veel ruimte geven aan de inwoners zelf om samen te werken aan oplossingen en het verwezenlijken van wensen. Wij hebben niet de waarheid in pacht en pretenderen niet dat wij op ieder probleem een pasklaar antwoord hebben.


Aanpak

In plaats van ons zorgen te maken, kiezen we voor perspectief en uitzicht. Het zou mooi zijn als de gemeente nog meer dan voorheen ruimte geeft aan de kracht van onze Westervoortse samenleving; en wel door te verbinden, mensen met elkaar in contact te brengen, door goede voorbeelden aan te dragen, door te helpen met een gedegen analyse (wat is de vraag achter de vraag?), door perspectief te bieden, door goed te kijken wie wanneer aan zet is, door kennis en expertise in te brengen, door mogelijkheden aan te geven, door te zeggen wanneer iets echt niet kan en waarom, door successen te vieren en te delen. Door soms af te wijken van regeltjes, maar ook afspraken na te komen.

Wij vinden onderstaande zaken belangrijk: U ook?

Prettig wonen en leven in Westervoort ofwel leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip. Iedere inwoner voelt er wel iets bij. Het heeft alles te maken met een goed en betaalbaar huis, met voldoende scholen voor onze kinderen, met een schone en opgeruimde wijk, met voldoende winkels, met een veilige omgeving, met een bloeiend verenigingsleven, met een sociaal vangnet voor ieder die dat nodig heeft. Samen vormen deze elementen een gevoel van leefbaarheid. Hieronder geven wij kort aan onze ideeën daarbij aan.

Wonen in Westervoort

 • D66 is tevreden met het feit dat er weer woningen gebouwd worden. Dat hoeven er niet veel te zijn voor een klein dorp als het onze, maar nieuwe woningen zijn wel nodig om jongeren en ouderen te behouden voor Westervoort. De verhouding vrije sector – sociale woningen is in de loop van de jaren wat scheef getrokken. Die verhouding willen we wat meer in evenwicht brengen. We willen meer leeftijdbestendige woningbouw om daarmee het wonen in Westervoort voor jonge gezinnen aantrekkelijker te maken.
 • Ook willen we nagaan of leegstaande (winkel)panden in de Dorpstraat en Hamersestraat geschikt gemaakt kunnen worden voor wonen; daarvoor is veelal een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Onderwijs en jongeren in Westervoort

 • Het aantal kinderen neemt in Westervoort af. Daarom zijn de laatste jaren al enkele scholen gesloten. We willen het huidige aanbod, dat nog steeds een grote diversiteit kent, zoveel mogelijk in stand houden. Verder wil D66 een veilige omgeving van en veilige routes naar de scholen. Daar horen ook voldoende en geschikte kinderspeelplaatsen bij en een veilig fietsnetwerk door Westervoort. En ook een oplossing voor de verkeersdrukte bij de aanvang van de scholen.
 • Ook jeugd- en jongerenbeleid, jeugdzorg, recreatiemogelijkheden voor jongeren verdienen onze aandacht. Dit doen we door de jongeren meer te betrekken bij deze onderwerpen.

Veiligheid in Westervoort

 • Veiligheid is een lastig begrip. We roepen wel, dat we ons steeds minder veilig voelen, maar cijfers van politie wijzen uit dat de laatste jaren steeds minder inbraken, overvallen en verkeersongevallen zijn. Wat zijn nu de werkelijke oorzaken voor het gevoel van onveiligheid? Daar is onderzoek voor nodig, zodat we aan die gevoelens van onveiligheid wat kunnen doen. Bijvoorbeeld door een schone woonomgeving, een veilige verkeerssituatie, activiteiten om overlast van anderen te voorkomen en een goede inrichting van de openbare ruimte.

Openbare ruimte in Westervoort

 • Die inrichting van de openbare ruimte kan bijdragen aan een gevoel van comfortabel wonen. D66 wil daar in elk geval ruim voldoende geld voor reserveren. De opknapbeurt van de Hamersestraat heeft laten zien dat met een goede aanpak de veiligheid en het gevoel van de leefbaarheid kunnen enorm verbeterd kan worden.
 • We willen een plan maken voor de herinrichting van de stationsomgeving, zodat die nog aantrekkelijker wordt voor reizigers en bezoekers.
 • Een acuut knelpunt dat niet genegeerd kan worden is het kruispunt Dorpsplein-Zuidelijke Parallelweg. Daar pleiten we voor een ongelijkvloerse kruising voor de fietser.
 • Ook ligt er de wens voor een vrij liggend fietsnetwerk door Westervoort.

Cultuur in Westervoort

 • We mogen trots zijn op de grote hoeveelheid aan sportief en cultureel aanbod in ons dorp.Initiatieven op dat terrein van particulieren en organisaties verdienen de steun van de gemeente. Zo ook de wens dat alle kinderen zich moeten kunnen aansluiten bij een sportvereniging of een muziekinstrument moeten kunnen bespelen.  

Duurzaam Westervoort

Een aantal projecten, veelal in regionale samenwerking, zoals bijvoorbeeld inkoop van groene stroom, zonnepanelen op het gemeentehuis, gescheiden afvalinzameling, faciliteren van duurzaamheidsleningen zijn in gang gezet. Het ontbreekt echter aan samenhang en daardoor effectiviteit.

 • Daarom wil D66 een samenhangende visie op de deelgebieden van duurzaamheid.
 • Het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte met aandacht voor ecologische waarden en groenbeleving.
 • We streven ernaar dat er een fonds ingesteld wordt dat inwoners en ondernemers helpt bij de aanleg en financiering van alternatieve energiebronnen. Denk aan zonnepanelen, windenergie, aardwarmte, afkoppelen van het gasnet.

Economie in Westervoort

Nu de economie in Nederland weer aantrekt, wil D6 dat dit ook in Westervoort zichtbar wordt. D66 wil graag meer investeren in de economie. Natuurlijk kan de gemeente bedrijven niet verplichten om zich in Westervoort te vestigen, maar wij kunnen wel de vestiging zo gemakkelijk mogelijk maken.

 • Dat willen we doen door het Ambacht op te knappen en tevens de samenwerking tussen ondernemers op het Ambacht en in Westervoort in het algemeen stimuleren.
 • Door het plein voor de Wyborgh opnieuw in te richten en het aantrekkelijker te maken om daar te verblijven (spelen, onderwijs en kindcentra), zou leegstand van winkels kunnen worden voorkomen.
 • Ook door te stimuleren dat er meer horeca in Westervoort komt (dat kan bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan de mogelijkheden voor horeca te verruimen).
 • Daarnaast denkt D66 dat er in de verdere toekomst nog veel mogelijkheden liggen om de verbinding met het ons omringende water meer te benutten. Daarmee zouden we zelfs toerisme kunnen stimuleren.

Iedereen hoort erbij.

Zoals al gezegd, is D66 voorstander van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van onze inwoners. Maar niet iedereen is altijd in de omstandigheid dat dat op eigen kracht lukt. In die situaties moet de gemeente bijspringen. En dat kan op vele manieren, hulp verlenen bij ziekte en schulden, vergroten van kans op arbeid door bijvoorbeeld het Deltahuis, het meer betrekken van burgers bij gemeentelijke besluiten (participatie), hulp bij verkrijgen van subsidie of ondersteuning bij het lidmaatschap van een vereniging etc.

 • De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet (vroeger de Wet Werk en Bijstand), de jeugdzorg en de WMO. Deze nieuwe werkwijzen zijn redelijk goed doorgevoerd in Westervoort; over het Goed voor Elkaar Team (GvET) is men zeer tevreden. Ook is goed samengewerkt met de Regionale Sociale Dienst (RSD).
 • Westervoort was “een trieste koploper” (citaat uit de Gelderlander 2015) op het gebied van cliënten met een uitkering WW en WWB. Op initiatief van D66 stelde de Raad extra budget beschikbaar voor het Deltahuis in de voormalige school aan de Uitterweert. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We willen op die weg doorgaan. In nauwe samenwerking met de RSD werden veel mensen geholpen om werk te vinden en doet Westervoort het nu beter dan gemeenten elders.
 • Voor honderd Westervoorters die werkten bij Presikhaaf Bedrijven (de voormalig sociale werkplaats), is een arbeidsplaats gevonden bij Scalabor, het werkbedrijf van Arnhem. Hiermee is tevens een eind gekomen aan jaren van financiële tegenvallers en (bestuurlijke) onzekerheid bij Presikhaaf.
 • Uiteraard heeft Westervoort ook een taak in de opvang van vluchtelingen/statushouders. Wij houden ons aan de afspraken die hierover gemaakt zijn en heten de nieuwkomers hartelijk welkom en zorgen ervoor dat ze zich snel thuis voelen in Westervoort.

 

Tot slot

Door die kleinschaligheid kunnen we zorgen voor een dorp waar de 4 G’s: gezelligheid, geborgenheid, gezondheid en gezamenlijkheid belangrijke waarden zijn

Staat u achter onze ideeën en wensen voor Westervoort? Geef uw stem dan aan: Monique Abbink, Patty Sterenberg, Linda van Minnen, Hans Sluiter, Hennie Stempher, Herman Veraart, Henk Sanders of Hans Lamers.
Veel stemmen op ons geven D66 een krachtiger stem in de gemeenteraad.

D66 denkt. Vooruit.
www.westervoort.d66.nl/